انتخاب شرکت گلف اجنسی ایران به عنوان شرکت نمونه سال ۱۳۹۴ در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی

Posted by gaciran

شرکت گلف اجنسی ایران در همایش گرامیداشت روزجهانی محیط زیست به عنوان شرکت نمونه سال ۱۳۹۴ در عرصه رعایت صحیح قوانین و مقررات کار و خدمات انتخاب گردید.

متن لوح سپاس به این مناسبت به شرح زیر است: