انتخاب مدیرعامل جدید شرکت گلف اجنسی ایران

نوشته شده توسط gaciran
دسته بندی:

جلسه هیئت مدیره شرکت گلف اجنسی ایران تشکیل و احکام نمایندگان اشخاص حقیقی و حقوقی صادر شد.

برابر مصوبه بند “ب” نود و پنجمین صورتجلسه هیئت مدیره شرکت گلف اجنسی ایران جناب آقای جان محمد عزیزی به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید.

بر این اساس جناب آقای محمود شهشهانی پور به عنوان رئیس هیئت مدیره و جناب آقایان محسن دلاویز و سید عبدالجلیل رضوی و سرکار خانم رویا درخشانی به عنوان اعضاء هیئت مدیره معرفی گردیدند