بازدید جناب آقای دکتر جلیل زاده ریاست محترم اداره کار منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) از شعبه تیوا شرکت گلف اجنسی ایران

Posted by gulfadmin

به گزارش روابط عمومی شرکت گلف اجنسی ایران جناب آقای دکتر جلیل زاده ریاست محترم اداره کار منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) با همراهی جناب آقای مهندس زلقی مدیریت محترم شعبه و سایر مسئولین شعبه تیوا از دفاتر شرکت گلف اجنسی ایران واقع در بندر امام خمینی (ره) بازدید و از نزدیک با پرسنل این شرکت گفتگو و از فعالیت ها و  اقدامات این شرکت گزارشی به ایشان ارائه گردید. . در پایان جناب آقای دکتر جلیل زاده به صورت سرزده از رستوران محل طبخ و توزیع غذای پرسنل شعبه نیز بازدید نمودند.