برگزاری دوره آموزشی برون سازمانی شرکت گلف اجنسی ایران

Posted by gulfadmin

به گزارش روابط عمومی شرکت گلف اجنسی ایران برگزاری دوره آموزشی برون سازمانی “ایمنی در حمل و نقل” به منظور شناسایی نقاط پر خطر و پر تصادف به تفکیک حوزه های جغرافیایی و درجه بندی ایمنی راهها در حوزه بندری، به جهت افزایش ضریب ایمنی در سطح ترمینال در شعبه بندر امام خمینی (ره) در روزهای دوم و سوم مرداد ماه ۱۴۰۰  برگزار گردید .