برگزاری ممیزی شخص ثالث سیستم های یکپارچه مدیریت

Posted by gulfadmin

برگزاری ممیزی شخص ثالث سیستم های یکپارچه مدیریت و تمدید گواهینامه های: مدیریت کیفیت ISO 9001:2015، مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015، مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای HSE MS، ISO 45001:2018 و ۵S توسط  ممیز محترم شرکت Moody International جناب آقای مهندس صفوی در تاریخ های دوازدهم و سیزدهم اسفندماه ۱۳۹۹ در شعبه بندر امام خمینی(ره) – تیوا با موفقیت و بدون هیچ گونه عدم انطباقی صادر گردید.