روز ملی خلیج فارس گرامی باد

Posted by gulfadmin

وطن یعنی
همه آب و همه خاک
وطن یعنی
خلیج تا ابد فارس
وطن یعنی ، ایران

دهم اردیبهشت روز ملی خلیج فارس گرامی باد.