طرح تست کرونا و غربالگری در شرکت گلف اجنسی ایران

Posted by gulfadmin

در همین راستا جا دارد از سنگرداران سلامت کشور یعنی تمام پزشکان و کادر درمانی تشکرو قدردانی نماییم که با جان و دل و از خودگذشتگی مثال زدنی تلاش می کنند تا زودتر ویروس کرونا از سرزمین عزیزمان ایران رخت بربسته تا بار دیگر ثابت کنیم ما میتوانیم بر مشکلات غلبه کنیم.

درود و هزاران درود بر شرف کادر پزشکی که در این مقطع جان خودشان را مانند سپری برای دفاع از جان هموطنان عزیزمان در طبق اخلاص قرار داده اند.

روابط عمومی شرکت گلف اجنسی ایران