مجمع عادی سالیانه شرکت گلف اجنسی ایران مورخ: ۱۳۹۹/۰۴/۲۹

Posted by gulfadmin
مجمع عادی سالیانه شرکت گلف اجنسی ایران با حضور اعضای محترم هیئت مدیره و نماینده صاحبان سهام روز یکشنبه مورخ” ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ در محل دفتر مرکزیبرگزار گردید.
پیرو دستور جلسه مجمع عمومی سالانه شرکت گلف اجنسی ایران گزارش عملکرد و فعالیت هیئت مدیره توسط مدیرعامل محترم شرکت ارائه گردید.سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی توسط نماینده محترم سازمان حسابرسی قرائت شد.با توجه به عملکرد مناسب شرکت در سال مالی منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۸، صورت های مالی شرکت گلف اجنسی ایران برای این سال مورد تصویب کلیه اعضای محترم مجمع عمومی قرار گرفت.
روابط عمومی شرکت گلف اجنسی ایران