مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ شرکت گلف اجنسی ایران برگزار شد

Posted by gulfadmin

به گزارش روابط عمومی شرکت گلف اجنسی ایران، مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ شرکت گلف اجنسی ایران روز دوشنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۰ با حضور اعضای هیأت مدیره شرکت مذکور و نماینده صاحبان سهام و همچنین حسابرس و بازرس قانونی با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی در سالن جلسات شرکت گلف اجنسی برگزار شد.

 با عنایت به قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و گزارش هیات مدیره و مدیرعامل، نهایتا مجمع عمومی، علاوه بر تصمیمات متخذه مندرج در صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه، در نهایت عملکرد مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ شرکت به نحوه مشروط اعلام گردید.

در ادامه گزارشی  از اقدامات صورت گرفته در حوزه های مختلف از عملکرد شرکت و فعالیت هیئت مدیره در سال ۱۳۹۹ توسط مدیرعامل محترم شرکت ارائه و به سوالات مطروحه حاضرین در خصوص مفاد گزارش بازرس قانونی و سایر امور مربوط  به شرکت پاسخ داده شد.

و در نهایت با توجه به عملکرد مناسب شرکت در سال مالی منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۹ صورت مالی شرکت گلف اجنسی ایران برای این سال مورد تصویب کلیه اعضای محترم مجمع عمومی قرار گرفت.