تحلیل سوانح دریایی ایران

ناشرسازمان بنادر و دریانوردی
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۴

آیین نامه مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست بندر

مترجمزهرا عباسعلی پور دستگردی، علیرضا نقی زاده
ناشرسازمان بنادر و دریانوردی
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

پایداری مجتمع های بندری و صنعتی در بحران

مولفغلام رنجبر
مترجم
ناشرسازمان بنادر و دریانوردی
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۴

تبیین مسئولیت اجتماعی سازمان ها و شرکت های دریا محور

مولفحمید ودادی
ناشرسازمان بنادر و دریانوردی
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۴

زمین شناسی مناطق ساحلی دریای خزر

ناشرسازمان بنادر و دریانوردی
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۳

قانون بیمه دریایی کانادا

مترجمدکتر عباس توازنی زاده
ناشرسازمان بنادر و دریانوردی
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴