کسب رتبه اول ارزیابی عملکرد شرکت های بهره بردار در بندر امام خمینی (ره) توسط شرکت گلف اجنسی ایران

Posted by gaciran

کسب رتبه اول ارزیابی عملکرد شرکت های بهره بردار در بندر امام خمینی (ره) توسط شرکت گلف اجنسی ایران

شرکت گلف اجنسی ایران برای دومین بار پیاپی توانست مقام اول ارزیابی عملکرد شرکت های بهره بردار در بندر امام خمینی را کسب نماید.

این رتبه با معیارها و شاخص های مختلف و مدون از سوی اداره کل بنادر و دریانوردی و ارزیابی عملکرد شرکا گلف اجنسی ایران بدست آمده است.

برخی از اهم معیارهای مدنظر، سیستم مدیریت ایمنی (از قبیل سوانح و حوادث، پایش و اندازه گیری ها، جذب نیرو های متخصص) ایمنی در تجهیزات، ارتقاء فرهنگ و بهبود مستمر در فرآیند HSE، ایمنی تعمیرگاه ها، اهداف ایمنی، آموزش ایمنی و شرایط اضطراری می باشد.

شایان ذکر است که رتبه بندی ارزیابی عملکرد بصورت ماهانه انجام می شود که شرکت گلف اجنسی ایران برای دومین بار پیاپی رتبه اول را کسب نموده است.