کسب رتبه اول خدمات دهی دربندرامام خمینی (ره)

نوشته شده توسط gulfadmin

 شرکت گلف اجنسی ایران موفق به کسب رتبه نخست در میان کلیه ترمینال اپراتورهای شاغل در بندر امام خمینی(ره) در ارزیابی عملکرد و معیارهای

 اداره کل بنادر و دریا نوردی خوزستان گردید.