.کشتار کودکان غزه را متوقف کنید

Posted by gulfadmin

جنایات سازمان یافته و اقدامات غیر انسانی که برگرفته از مبانی غیرانسانی صهیونیستی است، قلب آزادگان جهان را به درد آورده است استفاده از بمب های ممنوعه فسفری و هجوم به اجتماعات انسانی و مراکز غیر نظامی تنها بخش کوچکی از اقدامات چرکین و غیرانسانی این رژیم می باشد.

نگاه انسانی به قضیه فلسطین از سوی دولت ها و سازمان های بین الملل حداقل کاریست که در راستای قرار گرفتن در سمت حق و حقانیت میتوانند انجام دهند.

شرکت گلف اجنسی ایران ضمن ابراز انزجار مکرر از رژیم ظالم غاصب صهیونیستی، بار دیگر همدردی و حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین اعلام می کند

روابط عمومی شرکت گلف اجنسی ایران