کلیه ی گواهینامه های ایزو(سیستم یکپارچه مدیریت) شرکت گلف اجنسی ایران تمدید شد

Posted by gulfadmin

:شرکت گلف اجنسی ایران موفق به تمدید گواهینامه های

مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015

مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001:2018

۵S،HSE MSو

بدون هیچگونه عدم انطباقی توسط ممیز محترم شرکت آرین توف پاسارگاد در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ در شعبه بندر امام خمینی-تیوا شد.

شرکت گلف اجنسی ایران سال هاست حایز مجوز استاندارد ISO (سیستم یکپارچه مدیریت) شده است و هرسال این مجوز توسط شرکت ارائه دهنده گواهی نامه مورد ارزیابی و ممیزی قرار می گیرد.

گفتنی است همکاران ما در شرکت گلف اجنسی ایران به صورت مستمر در حال اجرا و جاری سازی استانداردهای پیش گفته هستند و با بروز رسانی و بازنگری دستورالعمل ها و روش های اجرایی در جهت کسب رضایتمندی حداکثری و پیشبرد اهداف متعالی شرکت تلاش می نمایند.

روابط عمومی شرکت گلف اجنسی ایران