۱۲
بهمن
تبریک روز پدر توسط مدیر عامل شرکت گلف اجنسی ایران

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را                                        که به ماسوا فکندی همه سایه ی  هما را دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین                                       به علی شناختم من به خدا قسم…