بانکرینگ

نوشته شده توسط gaciran
دسته بندی:

سوخت رسانی به کلیه کشتیها از طریق لوله در اسکله و کشتیهای سوخت رسان در دریا باحداقل زمان ممکن با تجهیزات مدرن و پیشرفته و بدون آلودگی