شیپ اجنسی

Posted by gaciran
Category:

خدمات نمایندگی به کشتیهای نفتی به منظور تخلیه و بارگیری مواد خام نفتی و محصولات و مشتقات نفتی – خدمات نمایندگی به کشتیهای گازی به منظور تخلیه و بارگیری محصولات گازی و پتروشیمی – خدمات نمایندگی به کشتیهای کالاهای خشک و فله – خدمات نمایندگی به کشتیهای کانتینری و جنرال کارگو – تخلیه و بارگیری انواع محصولات و تجهیزات سبک و سنگین و پروژه ای – انجام عملیات آذوقه رسانی و سوخت رسانی و آبرسانی در دریا و اسکله …