پایانه اختصاصی انرژی

Posted by gaciran
Category:

با توجه به ظرفیت مناسب حمل و ترانزیت فراورده های نفتی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و از مسیر بندر امام خمینی (ره) به آب های بین المللی، شرکت گلف اجنسی ایران ضمن ساخت مخزن نگهداری سوخت با ظرفیت ۲۰ هزار تن، و سرمایه گذاری نسبت به ساخت و راه اندازی مخازن فراورده های نفتی به میزان ۳۵ هزار متر مکعب (۳۵ هزار تن) در فرآیند ترانزیت این نوع محموله نیز فعال است که با توجه به سرمایه گذاری های در دست انجام این مخازن به ظرفیت حدود ۹۵ هزار تن تا انتهای سال ۱۳۹۴ خواهند رسید.شرکت گلف اجنسی ایران از این راه سهمی بزرگ در ترانزیت فرآورده های نفتی در منطقه استراتژیک و حساس بندر امام ایفا می نماید.

پایانه اختصاصی سوخت