چارترینگ

Posted by gaciran
Category:

چارترینگ کشتی (بصورت اجاره زمانی و سفری) کشتی های فله بر در تناژهای مختلف (Cape Size / Panamax / Supra Max / Handy Max / Handy Size) چارترینگ کشتی (بصورت اجاره زمانی و سفری) برای کشتی های تانکر و حمل گاز